Przetarg na olej opałowy 2019

Olsztyn, dnia 06.12.2018r

 

  SCHR.7080.99/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawy oleju opałowego Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
 

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie, Ul. Turystyczna 2,10 -369 Olsztyn,

Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-38-47-026

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego (przetargu ofertowego) przy wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty  30.000,00 euro  (netto), wyłączonego ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju opałowego do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie w roku 2019.
 2. Olej powinien  spełniać wymagania Polskiej Normy „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” PN-C-96024 w zakresie oleju opałowego lekkiego.
 3. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy oleju opałowego do siedziby Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie w 2019 roku.
 4. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji umowy zakup ok. 25 000 litrów oleju opałowego.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania: sukcesywnie do 31.12.2019r.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Należy podać całkowitą cenę  oraz jej składniki, zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty – zał. nr 1 do  niniejszego  zapytania ofertowego.
 2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty.
 3. Jeżeli Wykonawca przewiduje udzielenie upustu, o którym mowa w ust. 3, będzie on stosowany do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przez cały okres realizacji   

przedmiotu zamówienia.

 1. Cena oferty może się zmienić w przypadku, gdy zmieni się cena i ilości zakupionego paliwa”. Cena określona w ofercie będzie stanowiła podstawę do oceny i porównania złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. Kryteria wyboru ofert

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena -100 %
 2. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie.
 3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najniższą cenę . Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną lub w przypadku jednakowych cen, wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. 

 

 1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

Anna Barańska 605-100-632 , 89 526-82-15

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:

 

„Dostawy oleju opałowego do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie w 2018r.”

 

zawierającą wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) składać należy w Budynku Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie ul. Turystyczna 2, 10-369 Olsztyn w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00.

 

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że niniejsze  „Ogłoszenie zapytania ofertowego”, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

 

 1. Załączniki

 

Integralną część niniejszych IWZ  stanowią następujące dokumenty:

Załącznik Nr 1-  Wzór formularza ofertowego,

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy,

 


 

……………………………………………..                                                             …………………, dnia ………………….…………

……………………………………………..

      (Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1,

10-101 Olsztyn, NIP 739-38-47-026

 Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie,

 ul. Turystyczna 2,  10 - 369 Olsztyn

 

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu na dostawy oleju opałowego do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie  w roku 2019 oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

Cena (z VAT)  za 1 litr oleju opałowego: ................ PLN,

Oferowany upust od ceny paliw obowiązujących dniu dostawy…….……….. %

 

                                                                                          .........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

 

 1. Termin wykonania oraz warunki płatności – zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego
 2. Oświadczam, że składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu jako Wykonawcy.
 3. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy.
 4. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.
 5. Posiadam(y)  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

                                                                                          .........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawcy

 

 


 

UMOWA (wzór)

 

Zawarta w dniu ………………  roku pomiędzy:

Gmina Olsztyn , Plac Jana Pawła  II 1, 10-101 Olsztyn NIP 739-384-70-26 , reprezentowanej przez Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie,  przy ul. Turystycznej 2 , 10-369 Olsztyn, w którego imieniu  na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa Dyrektor  Anna Barańska zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

……………………………………….- zarejestrowanym w KRS pod numerem ……………….
NIP ………………….. przy ul.  ………………………………………………….  reprezentowanym przez .…………………………………….zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego, zawarto umowę następującej treści:

 

§ 1

Umowa obowiązuje od dnia podpisania  do 31 grudnia 2019r.

 

§ 2

 1. Przedmiot niniejszej umowy stanowią sukcesywne  dostawy oleju opałowego do lokalnej kotłowni schroniska. Łączna ilość  25 000 litrów.
 2. Podana łączna ilości paliw nie jest maksymalna i może ulec zmniejszeniu stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zmian zaoferowanych warunków płatności. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych paliw, Wykonawcy nie będą służyć żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 3

 1. Wykonawca oświadcza że, olej opałowy stanowiący przedmiot zamówienia spełniają wymogi norm oraz jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz ze złożoną ofertą.

 

§ 4

1.   Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie zaopatrywać Zamawiającego w stanowiące przedmiot        

       zamówienia paliwa przez okres obowiązywania umowy.

 1. Dostawy będą realizowane każdorazowo po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego i będą  mieć miejsce nie później niż 2 dni robocze od zgłoszenia.

 

§ 5

 1. Szacunkowa wartość umowy brutto wynosi: za jeden  litr oleju  ……………..   (słownie :  ……..)

i będzie podlegała zmianie wraz ze wzrostem lub spadkiem cen.

 1. W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej niż szacunkowe ilości określone
  w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
 2. Wykonawca zastosuje upust cenowy na wszystkie zakupione przez Zamawiającego paliwa w wysokości ………. obowiązujący przez cały okres trwania umowy.

 

§ 6

 1. Za pobrane paliwa Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego fakturami. Faktury wystawiane będą wg następującego wzoru:

Nabywca: Gmina Olsztyn , Plac Jana Pawła  II 1, 10-101 Olsztyn NIP 739-384-70-26

Odbiorca :Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie,  przy ul. Turystycznej 2 , 10-369 Olsztyn,

każdorazowo po dostawie zawierającej  datę i czas dokonania transakcji, ilość oleju opałowego oraz jego cenę jednostkową i wartość zakupu po upuście.

 1. Zamawiający będzie regulował należności przelewem bankowym na konto (wskazane na fakturze) Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
 2. Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe w przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczony towar.

 

§ 7

1. Strony zastrzegają na wypadek nienależytego wykonania umowy następujące kary umowne:

 1. Wykonawca  zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanego zamówienia brutto,  gdy  jedna ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanego zamówienia brutto, gdy jedna ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

2. W przypadku powstania szkody przewyższającej  wartość zastrzeżonych kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego  na zasadach ogólnych.

 

§ 8

Postanowienia § 7 nie wykluczają prawa Zamawiającego do żądania od Wykonawcy, na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, w każdym przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

 

§ 9

     Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 2. Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

 

§ 11

W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

 

§ 12

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 13

Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe to przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wprowadzone mogą być aneksami obustronnie podpisanymi.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

   WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY

 

....................................                                                                              ..................................