Ragulaminy organizacyjne

23-04-2021
16-12-2021
6-05-2020

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT W OLSZTYNIE NA ROK 2020

TABELA 1. WYKAZ PODMIOTÓW UJĘTYCH W  PROGRAMIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W OLSZTYNIE NA ROK 2020

NAZWA JEDNOSTKI/INSTYTUCJI ADRES TEL. KONTAKTOWY ADRES MAILOWY GODZINY URZĘDOWANIA 
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA              URZĄD MIASTA OLSZTYNA UL. WYZWOLENIA 30,  10-101 OLSZTYN tel.: 89 527-50-82 lub 89 527-31-11, wew. 201, 551, fax: 89 52-50-82 ochronasrodowiska@olsztyn.eu http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/298935/godziny_obslugi_mieszkancow/
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT         W OLSZTYNIE - DYŻURNY UL. TURYSTYCZNA 2, 10-369 OLSZTYN kom. 601-682-609   24h, 7 dni w tygodniu oraz w święta.
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT         W OLSZTYNIE -  BIURO UL. TURYSTYCZNA 2, 10-369 OLSZTYN tel.: 89-526-82-15, fax: 89 526-82-15 biuro@sdz.olsztyn.eu pon. -pt. 9.00-15.00 (lipiec-sierpień 9.00-17.00) sobota 10.00-14.00 - czasowo zawieszone
STRAŻ MIEJSKA - DYŻURNY  AL. PIŁSUDSKIEGO 11/17, 10-959 OLSZTYN tel. 986 sekertariat@sm.olsztyn.eu pon. - niedz. 6.00-22.00
WYDZIAŁ  BEZPIECZEŃSTWA         I ZARZĄDANIA KRYZYSOWEGO   PLAC JANA PAWŁA II 1, 10-101 OLSZTYN  tel.:  89 522-24-20, fax: 89 522-24-10 sekretariat@kryzys.olsztyn.pl kryzys@olsztyn.eu http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/298935/godziny_obslugi_mieszkancow/
DYŻURNY MIASTA- REGIONALNE CENTRUM BEZPIEZCZEŃSTWA   ul. AUGUSTOWSKA 44,  10-683 OLSZTYN tel.: 89-522-24-11, 89-522-81-12,  kom. 603-777-858 centrum@kryzys.olsztyn.pl 24h, 7 dni w tygodniu oraz w święta.
POLIKLINIKA WETERYNARYJNA WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UWM
UL. OCZAPOWSKIEGO 14, 10-719 OLSZTYN tel.: 89 523-43-34, fax: 89 523-43-52 recepcja.poliklinika@gmail.com  24h, 7 dni w tygodniu oraz w święta.
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII UL. LUBELSKA 16, 10-404 OLSZTYN tel.: 89-533-14-11, fax: 89 539-91-58 plw@olsztyn.piw.gov.pl  pon. - pt. 7.15-15.15

 

15-11-2019
25-05-2020
26-04-2019
7-10-2020

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW

 

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych lub  ich  mieszańców należy:

5-02-2021

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron. 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie (dane adresowe: ul. Turystyczna 2, 10-369 Olsztyn).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: kowalkowska.justyna@sdz.olsztyn.eu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych
  w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy,
   że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu
   na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
   o ochronie danych osobowych.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie - ul. Turystyczna 2; 10-369 Olsztyn, tel. (89) 526-82-15


Klauzula informacyjna dla zbioru monitoring wizyjny

1.   Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) oraz ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018. 1000 ze zm.) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Olsztyna jest Gmina Miasto Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn. 

2.   W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można kontaktować się z Dyrektorem Schroniska
dla Zwierząt w Olsztynie na adres e-mail: dyrektor@sdz.olsztyn.eu oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: kowalkowska.justyna@sdz.olsztyn.eu

3.   Podstawy prawne przetwarzania:

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zgodnie z art. 9a. ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019. 506 ze zm.)
 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO).

4.  Informujemy, że dane osobowe będą:

a) przetwarzane wyłącznie do celów określonych w pkt. 3,

b) przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania (po upływie tego terminu nagrania będą niszczone),

c) lub od czasu prawomocnego zakończenie postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie
w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

5.   Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych.

6.   Obszar objęty monitoringiem to cały teren jednostki.

7.   Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

Przysługuje Państwu prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Administrator Danych Osobowych: Anna Barańska

e-mail: dyrektor@sdz.olsztyn.eu

telefon: (89) 526-82-15, wew. 24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Justyna Kowalkowska

e-mail: kowalkowska.justyna@sdz.olsztyn.eu

telefon: (89) 526-82-15, wew. 21


 

13-10-2020

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

 

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za  agresywną należy: